Artikel 1
De wedstrijd is een concept van UNIZO.
De wedstrijd wordt georganiseerd door UNIZO vzw, de Unie van Zelfstandige Ondernemers met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0410.337.219.

Artikel 2
De deelname is exclusief voorbehouden aan inwoners van België. Deelnames vanuit het buitenland worden niet in aanmerking genomen, uitgezonderd voor personen met de Belgische nationaliteit.

Artikel 3
De wedstrijd verloopt als volgt.
Unizo & Peter Goossens lanceren de uitdaging om Belgische creaties onder de aandacht via het Hof van Cleve. Om te kunnen deelnemen moet er een foto genomen worden van deze creatie en moet deze foto opgeladen worden via de website www.makers.be.
De foto’s moeten opgeladen en ontvangen zijn bij de organisator van deze wedstrijd vóór zaterdag 16 mei 2015 (vóór 00u00 op deze datum).
Deelname is enkel mogelijk door professionele makers (ondernemers, hun aangestelden of werknemers). De wedstrijd heeft als doel om Belgische creaties onder de aandacht te brengen via het Hof van Cleve. Enkel creaties die in België of door Belgen of inwoners van België gemaakt zijn komen in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd.

Artikel 4
De deelnemer garandeert dat de creatie geen inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten van andere creaties. De deelnemer zal Unizo hiervoor gerechtelijk vrijwaren mocht zij op deze gronden worden aangesproken.
De deelnemer garandeert dat de geleverde informatie correct en betrouwbaar is en dat ze een getrouwe weergave zijn van de creatie.
Unizo houdt de mogelijkheid voor om foto’s waarvan duidelijk blijkt dat ze niet aan één of meerdere van de voorwaarden van dit artikel voldoen, te weren van deelname aan deze wedstrijd en van de website te verwijderen.
Door deelname aan deze wedstrijd draagt de deelnemer de auteursrechten op de afbeelding van de creatie over aan Unizo. Dat wil zeggen dat Unizo deze foto’s mag publiceren en gebruiken op al haar websites die zij host, of mag gebruiken in audio en/of audio-visuele opnames. Deze foto’s mogen ook gebruikt worden in alle publicaties van Unizo: Zo Magazine, Adviespockets, Folders, Affiches voor diensten of evenementen, persberichten... Unizo mag deze foto’s ook doorgeven voor opname in de pers, kranten, tijdschriften, nieuwssites, … Deze foto’s mag Unizo tevens gebruiken om op te hangen in haar kantoren, in de kantoren van haar partners, weergave in musea en ateliers of andere publieke ruimten. Door deelname aan deze wedstrijd verzaken de deelnemers aan enige vergoeding dienaangaande. Unizo zal deze foto’s niet doorverkopen.

Artikel 5
Er worden 3 winnaars aangeduid door de jury en Peter Goossens.
De jury is onafhankelijk en wordt aangeduid door UNIZO. De jury is samengesteld uit een groep van professionele makers en UNIZO-medewerkers. Deze jury heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens en de ingezonden foto’s te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie of toelichting vragen of laten vragen aan de deelnemer. De jury heeft de mogelijkheid om foto’s van deelnemers waarvan deze informatie of toelichting ontbreekt, te weren van deelname aan deze wedstrijd.
De jury houdt bij het beoordelen van de inzendingen rekening met diverse factoren, onder meer: vakmanschap, kwaliteit, originaliteit en bruikbaarheid voor het Hof van Cleve.
Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. Er is tevens geen verantwoording schuldig ten aanzien van de uiteindelijke beslissing.
Inzendingen kunnen gedeeld worden via Facebook om ruchtbaarheid aan de wedstrijd te geven. Echter, de winnaar wordt niet bepaald door het aantal Facebook likes dat een inzending heeft behaald op onze website makers.be

Artikel 6
Elke winnaar wordt persoonlijk verwittigd.
Elke winnaar krijgt de kans een prototype te bezorgen aan Peter Goossens en het Hof van Cleve. De producten kunnen op vraag van Peter Goossens en waar mogelijk aangepast worden. Deze producten worden gedurende 1 week, van 22 juni tot 28 juni 2015, gebruikt in het Hof van Cleve.
Deze prijs kan in geen geval worden omgewisseld in contanten.
Elke winnaar geeft UNIZO de toestemming om foto’s, audio- of video-opnames te maken van de winnaar en deze te publiceren in de publicatie zoals die ook worden weergegeven in artikel 4 van het wedstrijdreglement.
Elke winnaar geeft Unizo tevens de toestemming om de naam van de winnaar, desgevallend haar onderneming zonder compensatie te gebruiken in de context van deze wedstrijd. Dit geldt eveneens voor al het fotomateriaal, video en audio-opnames. UNIZO mag deze informatie gebruiken in alle communicatie die verband houdt met de wedstrijd, ongeacht de vorm, alsook in publiciteit van UNIZO. UNIZO behoudt deze rechten ook na afloop van de wedstrijd.

Artikel 7
De winnaar mag zijn uitverkiezing als winnaar van deze wedstrijd gebruiken in zijn/haar communicatie en publiciteit, voor zover de vermelding van het jaartal ‘2015’ duidelijk vermeld is. De winnaar mag het gebruik van deze titel op geen enkele manier geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke voorafgaande goedkeuring van UNIZO.

Artikel 8
De coördinaten van elke deelnemer worden geregistreerd bij Unizo en kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. De deelnemer kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. De deelnemer kan zich daartoe steeds richten tot Unizo, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met Unizo samenwerkende organisaties of bedrijven. De deelnemer beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de deelnemer via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Unizo gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de deelnemer ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Artikel 9
Unizo oefent controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en heeft definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. Om het correcte verloop van de actie te waarborgen, kan Unizo alle beslissingen nemen die, voortvloeiend uit de omstandigheden, al dan niet tijdelijk, de afschaffing of wijziging van om het even welke fase van de wedstrijd kunnen inhouden.
Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door Unizo toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit.
Unizo kan, in geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, deze wedstrijd of een deel ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren.
In geen geval kan Unizo aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.
Bij eventuele gerechtelijke betwistingen is het Belgisch recht van toepassing en is de rechtbank van Brussel bevoegd.

Artikel 10
Wie deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement.
Voor info en vragen kan men terecht bij de organisatoren van deze wedstrijd via het contactformulier op www.makers.be.